Станбен кредит од Охридска Банка

Одлуката за домување е една од најважните одлуки во животот. Остварете го вашиот сон со станбениот кредит на Охридска банка и одберете ја понудата која најмногу ви одговара!


  • Фиксна каматна стапка за првите 10 години, почнувајќи од 3,40>
  • Варијабилна каматна стапка по десеттата година – фиксна маргина 5,00% + 6 месечен ЕУРИБОР
  • Максимален износ до 200.000 ЕУР
  • Рок на отплата до 360 месеци
  • Грејс период - 12 месеци за изградба, во спротивно, 6 месеци
  • Валута: ЕУР 

Македонски - Станбен кредит (ohridskabanka.mk)

Станбениот кредит со 10 години фиксна каматна стапка од Охридска банка Ви нуди одлични услови:

 -     Фиксна каматна стапка од 3,4% за првите десет години од отплатата на кредитот. По десеттата година, каматната стапка е варијабилна и се пресметува врз основа на стапка на шестмесечен Еурибор.

 

-     Информативна пресметка:

 

Износ на кредитот

30 000 евра

Рок на кредитот

240 месеци

Месечна рата за првите десет години

172 евра

Месечна рата по десетата година

187 евра

Вкупен износ што го враќа клиентот

43 080 евра